Новини

Конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників

29.02.2016

Шановні колеги!
http://science.univ.kiev.ua/news/official/2321/
Оголошений конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників в окремих наукових підрозділах Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Повідомлення надруковане в газеті «Освіта України» №7-8 (1466) від 29 лютого 2016р.

Документи приймаються до 29 березня 2016р. на факультетах/інститутах університету.

Графік засідання експертних груп для попереднього розгляду справ претендентів буде повідомлено додатково.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ:
Фізичний факультет
(м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2)

Тема: «Дослідження електронно-коливальних процесів в композитах та наносистемах, перспективних для сонячної енергетики, малоенергозатратних джерел світла та медицини»

Завідувач НДЛ 1

Додаткові вимоги: досвід роботи у галузі спектроскопічних досліджень нанорозмірних матеріалів, композитів та гібридних структур, органічних молекул. Фахівець у галузі дослідження спектрів анізотропії збудження флюоресценції. Досвід проведення квантово-хімічних розрахунків. Досвід роботи на спектрофлюориметрі Cary Eclipse. Досвід організації роботи наукової групи

Провідний науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід проведення досліджень з кінетики рентгенолюмінесценції і рентгенопровідності, кінетики фотолюмінесценції і фотопровідності.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи у галузі спектроскопічних досліджень кристалів, нанорозмірних систем та рідин у широкому інтервалі температур (1.4 – 300К) та різних енергіях лазерного випромінювання.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі спектроскопії кристалів, фононних, екситонних і плазмонних станів в нанорозмірних напівпровідникових та металевих структурах, спектроскопії матеріалів з різним типом обробки поверхні (пористі напівпровідникові матеріали, лазерно-індуковані поверхневі структури) в широкому температурному діапазоні – від гелієвої до кімнатної.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи з вивчення структурних особливостей частково впорядкованих рідин спектроскопічними методами.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід наукової роботи в галузі флюоресцентної спектроскопії органічних (і зокрема біологічних) молекул. Фахівець у галузі дизайну та спектроскопічних досліджень наносистем для фото динамічної терапії. Досвід роботи на спектрофлюориметрі Cary Eclipse.

Тема: «Взаємодія частинок, хвиль і електромагнітного поля з конденсованим середовищем, атмосферою, магнітосферою, наноструктурами і мета матеріалами»

НДЛ «Фізика космосу»

Завідувач НДЛ 1

Додаткові вимоги: досвід керівництва науково-дослідною лабораторією фізики атмосфери, магнітосфери та іоносфери Землі.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід теоретичних досліджень з фізики мета-матеріалів, неоднорідних, нелінійних і гіротропних шаруватих середовищ.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід досліджень в галузі фізики атмосфери, магнітосфери та іоносфери, клімату, планетарних хвиль, озонового шару не менше 10 років; досвід роботи зі спектрофотометром Добсона, озонометром М-124.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід обробки, аналізу та інтерпретації масивів даних сучасних супутникових космічних експериментів у магнітосфері Землі.

НДС «Теоретична фізика і комп’ютерно-експериментальне моделювання

Завідувач НДС 1

Додаткові вимоги: досвід теоретичних досліджень взаємодії частинок і електромагнітних полів з конденсованим середовищем та наночастинками.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід теоретичних досліджень взаємодії електромагнітних полів з рідкими кристалами.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід теоретичних досліджень взаємодії електромагнітних полів з рідкими кристалами.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід теоретичних досліджень та математичного моделювання взаємодії електромагнітних полів з конденсованим середовищем та наночастинками.

Старший науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: досвід теоретичних досліджень та моделювання процесів поглинання та розповсюдження електромагнітного випромінювання в твердому тілі.

Старший науковий співробітник 1(0,5 ст.)

Додаткові вимоги: досвід наукової роботи в галузі взаємодії оптичного та іонізуючого випромінювання з конденсованим середовищем

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід теоретичних досліджень в галузі фізики рідких кристалів та роботи з кодами MATLAB, COMSOL.

Науковий співробітник 1 (0,25 ст.)

Додаткові вимоги: досвід наукових досліджень з використанням лазерних приладів піко-, наносекундного діапазону та зондових (атомно-силовий, тунельний) мікроскопів

Молодший науковий співробітник 1 (0,25 ст.)

Додаткові вимоги: досвід експериментальних та теоретичних досліджень кореляцій електронних та оптичних властивостей складних багатокомпонентних середовищ.

Тема: «Дослідження фундаментальних проблем фізики ядра, елементарних частинок та космомікрофізики»

Завідувач НДЛ 1

Додаткові вимоги: досвід керівництва науково-дослідною лабораторією з ядерної спектроскопії не менше 2 років, зі статистичної моделі ядра та кодів (TALYS, EMPIRE).

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід досліджень в ядерній астрофізиці та аналізу даних космічної обсерваторії INTEGRAL.

Старший науковий співробітник 1 (0,75 ст.)

Додаткові вимоги: досвід досліджень магнітосфери колапсуючих зірок як джерела нейтрино, електронів, позитронів, протонів та нейтронів у Всесвіті не менше 10 років.

Молодший науковий співробітник 1 (0.5 ст.)

Додаткові вимоги: досвід аналізу взаємодії нейтронів з ядрами, використання кодів TALYS, MCNP.

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід з квантових кореляцій у різних фізичних системах та вкладу частинок в ентропію Бекенштейна-Хокінга.

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід з електромагнітного випромінювання астрофізичних об’єктів та космічних струн, термодинаміки раннього Всесвіту не менше 3 років.

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід з методів квантової теорії поля та функцій Гріна для опису низькоенергетичних процесів у релятивістській матерії та фізиці конденсованого стану.

Тема: «Розробка квазіфотонних структур на базі мета матеріалів з керованими магнітними та діелектричними характеристиками»

НДЛ/НДС « НДЛ Фізичне матеріалознавство твердого тіла»

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи на векторній панорамі Agilent Technologies N5227A-200.

Тема: «Формування та фізичні властивості наноструктурованих композитних матеріа лів та функціональних поверхневих шарів на основі карбону, напівпровідникових та діелектричних складових»

НДЛ «Спектроскопії конденсованого стану речовин»

Завідувач НДЛ 1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: досвід наукової та науково – організаційної роботи в напрямі оптичних процесів в гетероструктурних, нанокомпозиційних матеріалах на основі оксидних діелектричних, напівпровідникових та вуглецевих сполук

Старший науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: досвід роботи у галузі оптики тонких шарів; роботи на вакуумних напилювальних установках, нанесення тонких шарів за допомогою термічної та електронно-променевої методики, визначення товщин тонких плівок за допомогою багатопроменевої інтерферометрії; досвід написання міжнародних проектів, досвід керівництва міжнародними проектами

Старший науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: досвід роботи у галузі фізики тонких плівок, спектроеліпсометрії із збудженням поверхневих поляритонів надтонких металічних, напівпровідникових та діелектричних плівок, на установці для багатокутових спектроеліпсометричних досліджень із збудженням поверхневих поляритонів, на інфрачервоному спектрометрі UR-20

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: дослідження оптичних властивостей наноструктур для детекторів ІЧ випромінювання. Дослідження в ІЧ області фотопровідності шарів з нанорозмірними об’єктами різної морфології. Робота на ІЧ спектрометрах ИКС-12 та ИКС-6 з приставками до них

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи у галузі еліпсометрії поверхні та металооптики; досвід роботи на лазерному еліпсометрі ЛЭФ-3М-1.

Молодший науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: досвід роботи у галузі математичного моделювання шаруватих структур

НДЛ «Фізичне матеріалознавство»

Завідувач НДЛ 1

Додаткові вимоги: досвід наукової та науково – організаційної роботи в напрямі фізичного матеріалознавства та фізики композитних матеріалів на основі різних модифікацій вуглецю.

Провідний науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі фототермоакустики неоднорідних та низькорозмірних систем.

Провідний науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі фізики композитних матеріалів на основі різних модифікацій вуглецю.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі експериментальних досліджень твердих тіл фотоакустичними та фототермоакустичними методами.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі фізики низькорозмірних напівпровідникових систем. Володіння методами математичного моделювання фізичних властивостей напівпровідникових систем з квантоворозмірними включеннями.

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: володіння експериментальними методами дослідження електричних та магнітних властивостей наноструктурованих композитів на основі вуглецю, а також теплопереносу в таких системах.

Молодший науковий співробітник 1 (0,75 ст.)

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі акустоелектроніки та акустооптики

Молодший науковий співробітник 1 (0,75 ст.)

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі фізики наноструктурних матеріалів на основі полімерів з діелектричними та напівпровідниковими наповнювачами

Молодший науковий співробітник 1 (0,75 ст.)

Додаткові вимоги: досвід роботи на векторной панорамі Agilent Technologies N5227A-200, яка дозволяє вимірювати електродинамічні характеристики в діапазоні від 10 MГц до 67 ГГц

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий: