Дисертації

Савенко В.С.

21.10.2014

Фізичні властивості рідинних систем на основі лапоніту
01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика
к.ф.-м.н.

В дисертації проводиться експериментальне дослідження рідинних систем вода – лапоніт при додаванні різних домішок: моновалентної солі, іонних поверхнево-активних речовин, поліелектроліту, вуглецевих нанотрубок. Описано процес старіння вказаних систем, тобто зміна їх фізичних властивостей з часом при переході від початкового стану золю в неегродичний стан.Для цього використовувались такі експериментальні методики як малокутове розсіяння нейтронів, малокутове розсіяння рентгенівського випромінювання, фотонна кореляційна спектроскопія, реологічні дослідження. В результаті було вивчено діаграму стану рідинних систем на основі лапоніту та їх структуру в широкому інтервалі часу, концентрації глини на іонної сили суспензії. Було визначеновплив додавання аніонних та катіонних поверхнево-активних речовин на фазову стабільність систем вода – лапоніт та їх структурні особливості. Було вивчено макроскопічні та мікроскопічні параметри водних дисперсій нанокомпозитів лапоніт-поліелектроліт під час процесу їх старіння. Також було вивчено вплив додавання лапоніту на ступінь диспергації вуглецевих нанотрубок та їх колоїдну стабільність у водному середовищі. Крім того, було досліджено адсорбційні властивості наноструктур лапоніт – вуглецеві нанотрубки в водному середовищі на прикладі промислового синтетичного барвника метиленового синього.

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий: