Дисертації

Щербань Л.В.

28.03.2013

Кінетика росту концентраційних неоднорідностей при опроміненні сплавів з підрозмірними домішками.
01.04.07 – фізика твердого тіла
к.ф.-м.н

Дисертаційна робота присвячена дослідженню кінетики росту концентраційних неоднорідностей в сплавах з підрозмірними домішками під дією низькоенергетичного опромінення. Розглянуто конкуруючий вплив вакансійного та міжвузольного потоків на зміну розміру областей з підвищеною концентрацією атомів домішки. Отримані просторові розподіли концентрації точкових дефектів та атомів компонент бінарного сплаву при стаціонарному опроміненні. З врахуванням домінуючого міжвузольного механізму масопереносу побудовані мікроскопічні моделі, в яких концентраційні неоднорідності моделювались сферичної, циліндричної та пластинчатої форм. Досліджено зміну розміру концентраційних неоднорідностей, і відповідно концентрації міжвузольних атомів, в залежності від характеристик опромінення та концентрації легуючого елементу в сплаві.
Результати дослідження вихідних систем рівнянь, що описують кінетику росту скупчень підрозмірних домішок, представлені у вигляді діаграм станів та фазових портретів. Визначені критичні (біфуркаційні) значення параметрів, при яких система втрачає стійкість або навпаки з’являється другий стаціонарний стан. Виявлено автоколивання розміру скупчень атомів домішки. Використовуючи чисельне моделювання, була оцінена частота осциляцій.
Ключові слова: підрозмірна домішка, опромінення, міжвузольні атоми, концентраційні неоднорідності, розшарування.

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий:

(Spamcheck Enabled)