Дисертації

Буско Т.О.

28.03.2013

Радіаційно-стимульована фотоактивність тонких плівок нанокомпозитів ТіО2
01.04.07 – фізика твердого тіла.
к.ф.-м.н

Дисертація присвячена дослідженню фізичних механізмів фотоактивності тонких плівок ТіО2 та нанокомпозитів на його основі, а також особливостей її радіаційного стимулювання при електронному (Ее=1,8 МеВ, поглинена доза 3−4 МГр) та іонному (Ti+, Еі=140 кеВ, флюенси 1×1012 – 5×1014 іон/см2 ) опроміненні.
В роботі показано, що золь-гель синтез тонких плівок ТіО2 та його нанокомпозитів супроводжується формуванням наночастинок ТіО2 в фазі анатазу. Виявлено радіаційну стійкість анатазу в тонких плівках ТіО2, ТіО2/Ag, TiO2/Au при опроміненні високоенергетичними іонами Ті+ та електронами.
Встановлено, що в тонких плівках ТіО2, ТіО2/Ag, ТіО2/Au при радіаційному опроміненні має місце перебудова власних дефектів структури, тобто кисневих вакансій (F2+–, F–, F+– центрів), іонів Ті3+ та міжвузлових атомів Ті в тетраедричних та октаедричних порах гратки анатазу. При цьому виникає нелінійна резонансна взаємодія коливальних мод. Високоенергетичне іонне опромінення тонких плівок ТіО2, ТіО2/Ag, ТіО2/Au значним чином впливає на кінетичні параметри фоторозкладу барвника родаміну Б. Встановлені оптимальні флюенси іонного опроміненя, при яких відбувається підвищення фотокаталітичної активності плівок.
Ключові слова: анатаз, тонкі плівки ТіО2, оптична провідність, фотолюмінесценція, фотокаталітична активність, радіаційне опромінення.

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий:

(Spamcheck Enabled)