Дисертації

Лень Т.А.

21.12.2012

Вплив структурно-морфологічного складу нановуглецевих матеріалів з нанотрубками на електротранспортні властивості
01.04.07 – фізика твердого тіла
к.ф.-м.н.

Дисертація присвячена дослідженню електрофізичних та магніто-резистивних властивостей нановуглецевих матеріалів, що містять вуглецеві нанотрубки, різного структурного складу.
В роботі наведено результати експериментальних досліджень структури та фазового складу НВМ, що містить ВНТ, після кожного етапу обробки. Запропоновано різні схеми термохімічної обробки НВМ. Встановлено оптимальні режими термохімічної обробки для виділення ВНТ із НВМ. Показано, що при запропонованій послідовності термохімічної обробки з вихідного НВМ повністю видаляється метал-каталізатор. Експериментально показано, що механізми електропровідності для НВМ, що містять ВНТ, і які мають різний структурно-фазовий склад, є різними. В рамках моделі адитивного внеску ефективних опорів ділянок з різним типом провідності проведені теоретичні розрахунки ρ(Т) з врахуванням кількісного співвідношення різних вуглецевих фаз у НВМ. Представлені результати експериментальних досліджень магнітоопору НВМ, що містить ВНТ, у магнітному полі до 5 Тл і температурі до 0.54 К. Отримані експериментальні криві магнітоопору НВМ задовільно описуються в рамках ефекту стиснення хвильової функції локалізованого стану в магнітному полі та спін-поляризаційного механізму.
Ключові слова: нановуглецевий матеріал, вуглецеві нанотрубки, електроопір, магнітоопір, ефекти слабкої локалізації та взаємодії носіїв струму.

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий: