Дисертації

Ткачев С.Ю.

24.04.2012

Кінетичні властивості водних розчинів сахаридів
01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика.
к.ф.-м.н.

Дисертаційна робота присвячена вивченню кінетичних властивостей – в’язкості та електропровідності – розчинів сахаридів з іонними домішками.
Запропонована методика вимірювання електропровідності водних розчинів електролітів, яка використовує капілярну комірку з рядом особливостей. Експериментально досліджені в’язкість та електропровідність водних розчинів сахаридів з домішками натрію хлориду.
На основі моделі Ейнштейна для в’язкої течії та експериментальних даних визначений гідродинамічний радіус молекул глюкози та декстрану D40 у водному розчині в інтервалі температур (293 353) К.
Виходячи з уявлень, що в йонному провіднику в електричному полі має місце дифузійний та конвективний потоки йонів, був розрахований коефіцієнт дифузії йонів для одно- та двокомпонентних водних розчинів.
Зроблена оцінка характеристичних часів релаксаційних процесів різних масштабів та розміру фізичних нескінченно малих об’ємів, які відповідають цим процесам.
Ключові слова: в’язкість, електропровідність, розчини електролітів, розчини сахаридів, гідродинамічний радіус, конфігураційний перехід, полімерний клубок, коефіцієнт дифузії, локальна рівновага, фізично нескінченно малий об’єм, поляризаційні явища.

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий: