Бюджетні теми

08.12.2011
Теги:

20БФ051-01        Булавін Леонід Анатолійович       Фрактальна розмірність та властивості рідинних систем, актуальних для медицини та ядерних технологій

20БФ051-02        Рапопорт Юрій Григорович         Хвильові процеси та ефекти в активних резонансних шаруватих плазмових середовищах і метаматеріалах

20БФ051-03        Дегода Володимир Якович  Система діагностики кристалів  ZnSe як детекторів іонізуючого випромінювання

20БФ051-04        Решетняк Віктор Юрійович Моделювання оптичних властивостей гібридних органічно-неорганічних плазмонних нано-структур для застсувань у біо- та нано-фотоніці

19БФ051-01        Дацюк Віталій Васильович  Моделювання  нерівноважних станів і взаємодії підсистем  конденсованих середовищ, зумовлених зовнішніми впливами

19БФ051-01М    Павленко Олена Леонідівна Механізми комплексоутворення та електронних збуджень в сполуках спряжених систем з наноструктурами

19БФ051-02        Кондратенко Сергій Вікторович   Принципи керування оптичними і фотоелектричними властивостями гібридних метал-напівпровідникових плівок та структур нанодіодного типу

19БФ051-03        Куліш Микола Полікарпович       Встановлення механізмів підвищення контактної електропровідності в радіаційно функціоналізованих полімерних композитах із π-спряженими модифікаторами

19БФ051-04        Дмитрук Ігор Миколайович Фотоніка плазмонних наноструктур для фотовольтаїки та сенсорики

19БФ051-05        Коротченков Олег Олександрович         Розробка фізичних засад функціоналізації наноструктурованих матеріалів на основі карбону, напівпровідникових гетероструктур та поруватого кремнію

19БФ051-06        Горбар Едуард Володимирович   Топологічні властивості кіральної матерії та бозе-айнштайнівських конденсатів у магнітному полі

19БФ051-07        Губанов Віктор Олександрович    Закономірності спінзалежних процесів у кристалах і наноструктурах, розроблення методів проективних представлень груп симетрії для їхньої інтерпретації

19БФ051-08        Міліневський Геннадій Петрович  Визначення та моделювання відгуку атмосфери, іоносфери та магнітосфери на збурення космічного і земного походження

19БФ051-09        Каденко Ігор Миколайович Дослідження фундаментальних проблем фізики нейтрино, космомікрофізики та фізики ядра

19БФ051-10        Аушев Володимир Єгорович        Пошук заряджених бозонів Хіггса у надточних вимірюваннях на В-фабриці нового покоління SuperKEKB

19БФ051-11        Макара Володимир Арсенійович, Наконечна Олеся Іванівна.  Механізми формування керамічних та металічних наноматеріалів перспективних для використання в подвійних технологіях

18БФ051-01.   Неділько Сергій Герасимович       Новітні підходи до створення оптичних склокерамічних матеріалів на основі гібридних мікро/наноструктурованих оксид-вуглець композитів

18БФ051-01М.   Дубик Катерина Володимирівна   Особливості фототермічних та фотоакустичних процесів в низькорозмірних напівпровідникових системах на основі кремнію

18БФ051-02М.   Дорошенко Ірина Юріївна   Воднево-зв’язані молекулярні кластери всередині наноструктурованих матеріалів

18БФ051-02        Мацуй Людмила Юріївна    Розробка нових полімерних нанокомпозитів з гібридними наповнювачами з керованими електрофізичними властивостями як елементів мікрохвильового обладнання

15БФ051-01  Назва теми: “Розробка системи спрямованого транспорту ліків на основі фізичних принципів нанотехнологій”.  Науковий керівник теми: Ніколаєнко Тимофій Юрійович, к.ф.-м.н.

15БФ051-02  Назва теми: “Розробка нових нанокомпозитів вуглець-полімер із заданим розподілом наповнювача для захисту від електромагнітного випромінювання”. Науковий керівник теми: Лазаренко Олександра Андріївна, к.ф.-м.н.

15БФ051-03  Назва теми: “Аналіз механічних напружень в напівпровідникових наноструктурах для потреб фото- і термовольтаїки”. Науковий керівник теми: Курилюк Василь Васильович, к.ф.-м.н.

15БФ051-04  Назва теми: “Формування структури та фазового складу керамічних композиційних матеріалів на основі карбіду бору в процесі реакційного синтезу”. Науковий керівник теми: Макара Володимир Арсенійович, чл.-кор. НАН України, проф., д.ф.-м.н.

14БФ051-01  Назва теми: “Конденсований стан (рідинні системи, наноструктури, полімери, медико-біологічні об’єкти) – фундаментальні дослідження молекулярного рівня організації речовини”. Науковий керівник теми: Булавін Леонід Анатолійович, акад. НАН України, проф., д.ф.-м.н.

11БФ051-01 Назва теми: “Фундаментальні дослідження в галузі фізики конденсованого стану і елементарних частинок, астрономії і матеріалознавства для створення основ новітніх технологій”. Науковий керівник теми: д.ф.-м.н., проф. Зеленський Сергій Євгенович.

Склад НДР (назва та керівники підрозділів)

Підрозділ 1: “Конденсований стан (рідинні системи, наноструктури, полімери, медико-біологічні об’єкти) – фундаментальні дослідження молекулярного рівня організації речовини”. Науковий керівник – академік НАН України, д.ф.-м.н., проф. Булавін Леонід Анатолійович. (З 2014 р. підрозділ трансформовано в окрему тему 14БФ051-01).

Підрозділ 2: “Спектроскопія мікро/нанорозмірних неметалевих структур, як основа для створення сенсорів, перетворювачів та випромінювачів світла”. Науковий керівник – д.ф.-м.н., с.н.с. Неділько Сергій Герасимович.

Підрозділ 3: “Взаємодія частинок і електромагнітного випромінювання з конденсованим середовищем і наноструктурами”. Науковий керівник – д.ф.-м.н., доц. Макарець Микола Володимирович.

Підрозділ 4: “Комплексне дослідження фізичних властивостей напівпровідникових і вуглецевих наноматеріалів та їх композитів різної структури та мірності”. Науковий керівник – д.ф.-м.н., доц. Боровий Микола Олександрович.

Підрозділ 5: “Модернізація експериментальної установки для генерування та формування спектрів нейтронів та комплексні дослідження властивостей частинок, атомних ядер для фундаментальних і прикладних застосувань”. Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Применко Георгій Іванович.

Підрозділ 6: “Дослідження в фізиці і астрофізиці високих енергій, фізиці елементарних частинок та конденсованого стану”. Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Вільчинський Станіслав Йосипович.

Підрозділ 7: “Електронно-коливальні процеси в органічних та неорганічних напівпровідникових та метал-діелектричних нанокомпозитних матеріалах для нанофотоніки, біофотоніки та сонячної енергетики”. Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Ящук Валерій Миколайович.

Підрозділ 8: “Вплив умов формування наноструктур та кластерів на властивості неоднорідних керамічних систем”. Науковий керівник – чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф. Макара Володимир Арсенійович. (З 2015 р. підрозділ трансформовано в окрему тему 15БФ051-04 разом з підрозділом 9).

Підрозділ 9: “Розробка фізико-хімічних основ одержання та модифікації нановуглецевих композиційних матеріалів, аморфних сплавів і потрійних сполук галідів перехідних і рідкісноземельних металів для забезпечення вирішення екологічних, енерго- та матеріалозберігаючих проблем промисловості”. Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Рево Сергій Лукич. (З 2015 р. підрозділ трансформовано в окрему тему 15БФ051-04 разом з підрозділом 8).

Підрозділ 10: “Радіаційна модифікація наноструктур та їх композитів”. Науковий керівник – чл.-кор.НАН України, д.ф.-м.н., проф. Куліш Микола Полікарпович.

Підрозділ 11: “Діагностика поляризованим світлом функціональних шарів матеріалів оптотехніки”. Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Поперенко Леонід Володимирович.

Підрозділ 12: “Динаміка навколоземного космічного простору та атмосфери Землі: залежність від стану геліосфери”. Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Івченко Василь Миколайович.