Методичні посібники

23.03.2016
Теги:

2015 рік

Монографії:
1. Корнієнко М.Є., Науменко А.П. Collective Nature of Chemical Bonds in Fullerenes and Fullerites C60: Vibrational Resonances, Vibrational-Electronic Interactions, and Anomalous Enhancement of Bands in the Vibrational Spectra of Nanofilms (Results of Vibrationsl Spectroscopy and Quantum. – CRC Press, Taylor Francis Group, 2015, 43с.
2. Булавін Л.А.,Лебовка М.І. Physics of liquid matter: modern problems – Springer Proceedings in Physics. – Springer, 2015, 374с.
3. Манько Д.Ю.,Поперенко Л.В., Юргелевич І.В. Металооптика: аморфні та шаруваті структури. – Інститут проблем безпеки АЕС, 2015, 244с.

Навчальні посібники та методичні розробки:
1. Гнатовський В., Ледней М.Ф., Макарець М.В., Романенко О.В. Методичні вказівки до проведення семінарських занять з математичного аналізу. – ВПЦ „Київський Університет”, 2015, 32с.
2. Боровий М.О., Куницький Ю.А., Овсієнко І.В., Цареградська Т.Л.,Каленик О. Наноматеріали, нанотехнології, нанопристрої. – Інтерсервіс, 2015, 350с.

2014 рік

Монографії:
1. Кондратенко С.В., Лисенко В.С., Козирєв Ю.М. Photoexcitation and Recombination of Charge Carriers in Si/Ge Nanoheterostructures. – Functional Nanomaterials and Devices for Electronics, Sensors and Energy Harvesting Engineering Materials. Springer International Publishing Switzerland (розділ у монографії), 2014, 467с.
2. Макарець М.В. Взаємодія заряджених частинок з твердим тілом. – В.: Нілан, 2014, 172с.
3. Макарець М.В. Взаємодія заряджених частинок з твердим тілом та наноструктурами. – В.: Нілан, 2014, 172с.
4. Голуб П., Погорелов В.Є., Чернолевская Л.А. Проявление нанокластеризации молекул спиртов в колебательных спектрах. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014, 100с.
5. Шірінян А.С., Макара В.А. Розмірно-залежні фізико-хімічні явища у нанодисперсних твердих системах: монографія в 2-х частинах. – видавництво КНУ імені Т. Шевченко, 2014, 320с.
6. Булавін Л.А.. Слісенко В.І., Василькевич О.А., Губанов В.О.,Королович В.Ф.,Білий М.М., Науменко А.П., Ковальчук В.І. Термодинамические и оптические свойства жидкостных систем “вода – одностенные углеродные нанотрубки”. – Наноразмерные системы и наноматериалы: исследования в Украине, 2014, 768с.
7. Булавін Л.А.,Ключніков О.О., Плевачук Ю.О., Склярчук В.М.,Сисоєв В.М. Термодинаміка розплавів. – Інститут проблем безпеки АЕС, 2014, 405с.

Навчальні посібники та методичні розробки:
1. Брусенцов В.А., Куліш М.П., Дмитренко О.П., Грабовський Ю.Є., Момот А.І., Оласюк О.П., Пундик І.П. Фізика наноструктур. – ЦП “КОМПРИНТ”, 2014, 59с.
2. Федоров В.Є., Подолян А.О. Вибрані питання теоретичної фізики: навчальний посібник. – ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014, 208с.
3. Вакуленко О.В., Зеленський С.Є.,Кондратенко С.В. Коливання і хвилі: навчальний посібник. – ВПЦ «Київський університет» (навчальний посібник), 2014, 136с.
4. Безшийко О.А., Каденко І.М., Голінка-Безшийко Л.О.,Применко Г.І. Методичні вказівки до розв’язку задач з курсу „Прискорювачі заряджених частинок” для студентів кафедри ядерної фізики фізичного факультету. – „Сучасні печатні технології „Бавок”, Київ, 2014, 35с.
5. Боровий М.О., Цареградська Т.Л.,Куницький Ю.А., Каленик О. Невпорядковані системи та квазікристали. – ТОВ НВП “Інтерсервіс”, 2014, 228с.
6. Супрун А.Д. Теоретичні основи фізики функціонування білків. – К.: ВПЦ «Київський університет» (навчальний посібник), 2014, 142с.
7. Товстолиткін О.І., Боровий М.О., Курилюк В.В., Куницький Ю.А. Фізичні основи спінтроніки. – ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2014, 499с.
8. Васильєв О.М. Числовые расчеты в Excel. – Издательство: “Лань”, Санкт-Петербург, 2014, 608с.

2013 рік

Підручники:
1. Дмитренко О.П., Куліш М.П. Структура матеріалів. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2012. – 623 с.
2. Дмитрук І.М. Електронні процеси в наноструктурах. – 2013. – 211 с.
Монографії:
1. Альохін О.Д., Дорош А.К., Рудніков Є.Г. Критичний стан речовини у полі гравитації Землі. – К.: Політехніка, 2013. – 402 с.
2. Денисов В. Ю., Плюйко В.А. Проблемы физики атомного ядра и ядерных реакций. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2013. – 412 с.
3. Погорелов В.Е., Дорошенко И.Ю., Жовтобрюх Ю. Структурные трансформации в частично упорядоченных жидкостях. – LAMBERT Academic Publishing, 2013. – 197 c.
3. Поперенко Л.В., Кудрявцев Ю.В., Стащук В.С., ЙонгПак Лі Оптика металевих структур. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2013. – 522 с.

Навчальні посібники та методичні розробки:
1. Єжов С.М., Разумова М.А. Теорія функцій комплексної змінної, навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – 192 с.
2. Бойко В.В. Неділько С.Г. Малюта М.В. Фізика. Для підготовки до незалежного зовнішнього тестування. Довідник. – К.:Профі, 2013. – 421 с.
3. Єщенко О.А. Плазмоніка. – К.: Фенікс, 2013. – 176 с.
4. Захаренко М.І., Семенько М.П. Методи структурного аналізу. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу „Дифракційні методи дослідження конденсованого стану”. -Київ, 2012. – 53 c.
5. Єжов С.М., Шмельова Л.В. Теорія ймовірностей та математична статистика у вправах і задачах, навчальний посібник. – К.: Національний авіаційний університет, 2013, 220 с.
5.Григор’єв А.М. Елементи фізичної кінетики. – КЦ “Milar” 170 с.
6. Ніколаєнко Т.Ю. Чисельний аналіз динамічних систем у медичній фізиці. – К.: ВПЦ “Київський університет” 2103. – 47 с.
7. Макара В.А, Семенько М.П., Стебленко Л.П., Курилюк В.В., Мельниченко М.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Фізика шаруватих систем». – К.: «Компринт», 2012. 38 с.
8.Куницький Ю.А., Курилюк В.В., Однодворець Л.В., Проценко І.Ю. Основи спінтроніки: матеріали, прилади та пристрої. – Суми: Сумський державний університет, 2013.- 127 с.
9. Боровий М.О., Куницький Ю.А., Курилюк В.В. Вступ до наноелектроніки. – К.: «Кафедра», 2013.- 256 с.
10. Макаренко О.В.Одарич В.А.Поперенко Л.В.Якунов А.В. Прикладна оптика. – 2013. – 256 с.

2012 рік

Монографії:
1. Кластерная структура жидких спиртов: исследование методами колебательной спектроскопии. Дорошенко І., Пицевич Г., Шаблинскас В./ LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. – 279 с.
2. Raman Spectroscopy for Nanomaterials Characterization. Науменко А.П., Корнієнко Н.Є., Ящук В.М., Singamaneni Srikanth, Bliznyuk V.N. / Springer-Verlag, 2012. – 30 с.
3. Нейтрона діагностика рідкого стану речовини. Л.А.Булавін. За ред. О.О.Ключникова/ НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС,- Чорнобиль (Київ.обл.), 2012. – 532 с.

Навчальні посібники та методичні розробки:

 • Самоучитель Matlab. Практический подход. Васильев А.Н./”Наука и Техника”, Санкт-Петербург, 2012.– 448 с.
 • C#. Объектно-ориентированное программирование. Учебный курс. Васильев А.Н./”Питер”, Санкт-Петербург, 2012.- 320 с.
 • Ядерная энергетика. Н.А.Азаренков, Л.А.Булавин, И.И.Залюбовский, В.Г.Кириченко, И.М.Неклюдов, Б.А.Шиляев/ХНУ имени В.Н.Каразина, Харьков, 2012. – 480 с.
 • Вступ до фізики графену. Горбар Е.В., Шарапов С.Г./ Ін-т теор. фізики ім. Боголюбова, Київ, 2013. – 114 с.
 • Методичні вказівки до розв’язку задач з курсу “Взаємодія іонізуючого випромінювання з речовиною” для студентів кафедри ядерної фізики фізичного факультету. О.А.Безшийко, Л.О.Голінка-Безшийко, І.М.Каденко, Б.Ю.Лещенко/ «Бавок», Київ, 2012. – 39 с.
 • Практикум по вибраним розділам фізики твердого тіла. Попов О.Ю., Копань В.С., Хуторянська Н.В., Макара В.А./ ТОВ “Українська медіа кампанія”, 2012. – 71 с.
 • Планування та оптимізація фізичного експерименту. М.О. Боровий, М.Ю.Барабаш, Ю.А. Куницький/Вид-во Інституту металофізики НАН України, Київ, 2012.– 92 с.
 • Фізика наноструктур. М.О. Боровий, М.Ю.Барабаш, Ю.А.Куницький, Т.Л. Цареградська/ Вид-во Інституту металофізики НАН України, Київ, 2012.– 98 с.
 • Теорія груп в застосуванні до спектроскопії багатоатомних молекул. Навч. посібник для фізичних спеціальностей університетів. Кутовий С.Ю./«Четверта хвиля», Київ, 2012.- 146 с.
 • Фізичний практикум. Частина 1. Механіка, молекулярна фізика, електрика та магнетизм. Боровий М.О., Лисов В.І., Козаченко В.В., Цареградська Т.Л., Овсієнко І.В., Жабітенко О.М./ Вид-во «Кафедра», Київ, 2012. – 289 с.
 • Збірник задач з аналітичної геометрії та лінійної алгебри для студентів фізичного факультету. Барабаш О.В., Вільчинський С.Й., Горкавенко В.М., Теслик О.М., Радченко О.М., Якименко О.І./ ВПЦ «Київський університет», 2012, 31 с.
 • Приклади розв’язання типових задач. Механіка. С.Є.Зеленський, О.В.Копишинський/ ВПЦ «Київський університет», 2012, 55 с.
 • Термодинаміка і статистична фізика.Збірник задач. В.В.Дацюк, М.Ф.Ледней, І.П.Пінкевич/ ВПЦ „Київський Університет”, 2012, 89 с.
 • Індивідуальні завдання для самостійних робіт з математичного аналізу. Частина 1. Н.В. Майко, С.П. Бєлих, А.І. Момот/ Видавнича лабораторія радіофіз. ф-ту КНУ, Київ, 2012, 83 с.
 • Акустико-емісійні методи дослідження у фізиці твердого тіла. О.В. Ляшенко, О.І. Власенко, М.П. Киселюк, В.П. Велещук/ ВПЦ «Київський університет», 2012, 192 с.
 • Методичні рекомендації до лабораторного практикуму з дисципліни “Оптика”. А.М. Горб, О.О. Коротченков, А.Б. Надточій, О.Я. Оліх/ ВПЦ «Київський університет», 2012, 95 с.
 • Рентгенівська астрономія. Методи отримання зображень, кривих блиску і спектрів за супутниковими спостереженнями. Тугай А.В./ ВПЦ «Київський університет», 2012, 42 с.
 • Лабораторні роботи з астрофотометрії. Решетник В.М./ ВПЦ «Київський університет», 2012, 67с.
 • Конспект лекций по с/к “Основы физики элементарных частиц и квантовой хромодинамики”. Барабаш О.В./ Електронне видання, 2012, 81 с.

2011 рік

Підручники:

 • Фізика. Довідник для підготовки до незалежного зовнішнього тестування, самостій-ної роботи студентів. Малюта М.В., Бойко В.В., Неділько С.Г. К.:«Профі», 2011– 418с.
 • Фізика фазових переходів. Булавін Л.А., Сисоєв В.М. К.: ВПЦ КНУ, 2010. – 400 с.
 • Медична фізика– У 4 т. – Т. 1. Динамічні і статистичні моделі. Л.А. Булавін, Л.Г. Гречко, Л.Б.Лерман, О.В.Чалий К.: ВПЦ КНУ, 2011. – 485 с.
 • Медична фізика:– У 4 т. – Т. 2. Експеримент у медичній фізиці. Л.А. Булавін, О.Ю.Актан, Ю.Ф.Забашта, С.М.Перепелиця, О.С.Свечнікова, С.П.Сенчуров К.: ВПЦ КНУ, 2011. – 368 с.

Монографії:

 • Нейтронография наносистем. В коллективной монографии «Нанонаука и нанотехнология. – Энциклопедия систем жизнеобеспечения» / Под ред. Осама О. Аваделькарим (США), Чуньли Бай (КНР), С.П. Капица (Россия). М.В. Авдеев, В.Л. Аксенов, Л.А. Булавін / Москва: Изд. «Юнеско» EOLSS, 2011. – С. 921 – 951.
 • Компьютерное моделирование физических систем. Булавін Л.А., Выгорницкий Н.В., Лебовка Н.И. Долгопрудный: Изд. дом «Интеллект», 2011. – 352 с.
 • Критичні явища розшарування в рідинах на землі та в космосі. Л.А.Булавін, Ю.О. Плевачук, В.М. Склярчук / К.: Наукова думка, 2011. – 276 с.
 • Формування наноструктур темплантним синтезом. Г.Г.Влайков, М.Ю.Барабаш, М.А.Заболотний, та ін. К.:ІМФ НАНУ, 2010.– 226 с.
 • Критичні явища розшарування у монотектичних та евтектичних розплавах металів. Л.А.Булавін, Ю.О. Плевачук, В.М. Склярчук, А.І.Момот П.: ТОВ “АСМІ”, 2010. – 336 с.
 • Наноматеріали: оптичні, магнітооптичні, магніторезистивні та електронні властивості. Поперенко Л.В., Кравець В.Г. К.: ВПЦ КНУ, 2011. – 219 с.

Навчальні посібники та методичні розробки:

 • Java. Самоучитель. Васильєв О.М. СПб.: Питер, 2011. – 352 с.
 • Фізичний практикум. Частина І. Механіка, молекулярна фізика, електрика та магнетизм. Боровий М.О., Лисов В.І., Цареградська Т.Л., Овсієнко І.В., Жабітенко О.М., Козаченко В.В. Освіта України, 2011. – 289 с. № №1/11-12140 від 22.12.11.
 • Фізичні основи квантової механіки. Частина І. Для студентів природничих факультетів. Боровий М.О., Оліх О.Я. Освіта України, 2011. – 126 с.
 • Вступ до фізики низькорозмірних напівпровідникових систем. Властивості гетеропереходів. Коротченков О.О. Київ, Бавок, 2011. – 20 с.
 • Фазові рівноваги в сплавах. Макара В.А., Судавцова В.С., Кудін В.Г. Київ: Видавництво „Логос”. 2010. – 243 с.
 • Збірник задач з аналітичної геометрії та лінійної алгебри для студентів фізичного факультету. Барабаш О.В., Вільчинський С.Й., Горкавенко В.М., Теслик О.М., Якименко О.І., Радченко О.М. Пролісок, 2011. – 80 с.
 • Фізичні моделі розвитку пухлин та поширення метастазів. Момот А.І., Булавін Л.А., Лерман Л.Б., Чехун В.Ф. ТОВ «Сучасні печатні технології «Бавок», 2010. – 60 с.
 • Методи обробки даних супутникових спостережень. – Навч. посібник для студентів фізичного ф-ту. Агапітов О.В. Київ: ВПВ УкрІНТЕІ, 2010. – 152 с.
 • Основи векторного і тензорного аналізу. М.А. Разумова, В.М. Хотяїнцев. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2011. – 216 с. №1/11-12318 від 30.12.10.
 • Збірник задач з теоретичної фізики. Том І. Класична механіка. Гречко Л.Г., Макарець М.В. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2011. – 136 с.
 • Математичне моделювання. Методичні вказівки до практичних робіт. Момот А.І., Оліх О.Я. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2011. – 72 с.
 • Методичні рекомендації до лабораторного практикуму з курсу “Оптика”. Горб А.М., Коротченков О.О., Надточій А.Б. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2011. – 89 с.
 • Акустико-емісійні методи дослідження у фізиці твердого тіла. Ляшенко О.В., Киселюк М.П., Велещук В.П., Власенко О.І. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2011. – 82 с.
 • Загальна фізика для біологів. Збірник задач”. Макара В.А., Оглобля В.І., Плющай І.В., ЦареградськаТ.Л. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2011. – 240 с. №1/11-10611 від 17.11.10.
 • Основи теплогідравліки ядерних енергетичних установок. Каденко І.М., Харитонов О.М., Єрмоленко Р.В. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. – 320 с.
 • Люмінесценція напівпровідників. Вакуленко О.В., Даценко О.І. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2011. 30 с.
 • Прикладна квантова електродинаміка. Горкавенко В.М. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2011. – 86 с.
 • Практичні завдання з курсу «Спеціальні методи програмування та моделювання у фізиці твердого тіла». Макара В.A., Павлов Є.В. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2011. 116 с.
 • Математичне моделювання: Методичні вказівки до практичних робіт Момот А.І., Оліх О.Я. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2011. – 72 с.
 • Фізичні основи матеріалів оптотехніки. Поперенко Л.В., Стащук В.С. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2011. – 686 с. 1/11-9325 від 18.11.09.
 • Вступ до фізики космічної плазми. – Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Козак Л.В. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. – 317 с. 1/11-11109 від 07.12.10.
 • Чисельні методи. – Навчальний посібник для студентів фізичного факультету. Чолій В.Я. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2011. 154 с.

2010 рік

Підручники:

1. Булавін Л.А., Дмитренко О.П., Куліш М.П. Радіаційна фізика. Підручник.- К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010.- 551 с.
Монографії:
1. Рапопорт Ю.Г., Cornelia Denz, Sergei Flach, Yuri S. Kivshar, A.D. Boardman, N. King et al. “Circuit Model of Gain in Metamaterials” in Nonlinearities in Periodic Structures and Metamaterials (Eds. Denz C., Flach S., Kivshar Y.S.).- Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K, ISBN: 978-3-642-02065-0. 2009.- 292 р.
2. Булавін Л.А., Плевачук Ю.О., Склярчук В.М., Момот А.І. Критичні явища розшарування у монотектичних та евтектичних розплавах металів.- Полтава: АСМІ, 2010.- 336 с.
Навчальні посібники та методичні розробки:
1. Васильєв О.М. Самоучитель С++ с задачами и примерами.- СПб.: Наука и Техника, 2010.- 480 с.
2. Васильєв О.М. Excel 2010 на примерах.- СПб.: БХВ, 2010.- 432 с.
3. Васильєв О.М. Java. Объектно ориентированное программирование.- СПб.: Питер, 2010.- 400 с.
4. Булавін Л.А., Лерман Л.Б., Момот А.І., Чехун В.Ф. Математичні моделі росту ракової пухлини.- К.: АСМІ, 2010.- 52 с.
5. Ящук В.М., Кудря В.Ю., Шевченко С.Я., Вретік Л.О. Вступ до фотоніки органічних середовищ.- ВД “СофтПресс”, 2010.- 132 с.
6. Каденко І.М., Харитонов О.М., Єрмоленко Р.В. Використання коду RELAP для теплогідравлічних розрахунків АЕС.- К: Вид-во Євро-пейського ун-ту, 2010.- 191 с.
7. Горкавенко В.М., Вільчинський С.Й. Вступ до фізики масивних нейтрино.- К: Сучасні Печатні Технології “Бавок”, 2010.- 135 с.
8. Горкавенко В.М., Барабаш О.В., Вільчинський С.Й., Радченко О.М., Якименко О.І. Додаткові задачі з математичного аналізу для студентів фізичного факультету.- К: Сучасні Печатні Технології “Бавок”, 2010.- 41 с.
9. Ящук В.П. Спеціальний практикум з прикладної квантової електроніки.- Київ, ДП Інформаційно-аналітичне агентство, 2010.- 50 с.
10. Конончук Г.Л., Прокопець В.М., Стукаленко В.В. Вступ до фур’є – оптики.- К.:ВПЦ «Київський університет», 2010.- 320 с. (Лист МОН №1/11-1157 від 23.02.10).
11. Одарич В.А., Поперенко Л.В, Стащук В.С. Якунов А.В. Прикладна оптика. Оптична система: теорія, розрахунок, конструювання, технологія.- К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010.- 332 с.
12. Зеленський С.Є. Багатофотонні переходи: навчальний посібник.- К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010.- 71 с.
13. Барабаш О.В. Асимптотичні методи. Інтеграли та ряди.- К: ВПЦ “Київський університет”, 2010.- 41 с.
14. Ледней М.Ф., Разумова М.А., Романенко О.В, Хотяінцев В.М. Збірник задач з векторного та тензорного числення: навч. посіб. для студентів фізичних факультетів університетів.- К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010.- 129 с. (Лист МОН № 1/11-1157 від 23.02.10).
15. Лисов В.І., Федоров В.Є., Цареградська Т.Л., Овсієнко І.В. Турков О.В. Лабораторний практикум “Електрика та магнетизм” для студентів природничих факультетів. Методич. посібник.- К.: ВПЦ “Київський уні-верситет”, 2010.- 168 с.
16. В.В. Козаченко, П.В. Бурлій, Є.Є. Мельничук, О.М. Жабітенко, А.І.Артемюк Лабораторні роботи з механіки та молекулярної фізики.- К.: ВПЦ ”Київський університет”, 2010.- 99 с.
17. Авдеев М.В., Аксенов В.Л., Булавин Л.А. Нейтронография наносистем. Энциклопедия ЮНЕСКО. “Нанонаука и Нанотехнологии”. Расширенное издание.- М.: Магистр-Пресс, 2010.- 837 с.
18. Григор’єв А.М. Елементи статистичної фізики нерівноважних систем. Робоча навчальна програма дисципліни.- Київ: “Копі-Центр „MilaR”, 2010.- 20 с.
19. Григор’єв А.М. Міжмолекулярна взаємодія. Робоча навчальна програма дисципліни.- Київ: “Копі-Центр “MilaR”, 2010.- 20 с.

2009 рік

Підручники:
1. Білий М.У., Охріменко Б.А. Атомна фізика. – К.: “Знання”, 2009.- 560 с. (Гриф МОН “Підручник”, лист №1.4/18-Г-2227 від 28.10.2008).
Монографії:
1. Хабибуллаев П.К., Булавин Л.А., Погорєлов В.Є., Тухватуллин Ф.Х., Лизенгевич А.И., Отажонов Ш.О., Жумабаев А.Ж. Динамика молекул в жидкос-тях. – Ташкент: Изд. “Фан” АН Республики Узбекистан, 2009. 410 с.
2. Булавін Л.А., Лисов В.І., Рево С.Л., Оглобля В.І., Цареградська Т.Л. Фізика іонно-електронних рідин. – К: ВПЦ “Київський університет”, 2008. – 367 с.
3. Васильев А.Н. Финансовое моделирование и оптимизация средствами Excel 2007. – СПб.: Питер, 2009. – 320 с.
Навчальні посібники та методичні розробки:
1. Вакуленко О.В., Кондратенко С.В. Фотоелектричні ефекти в напівпровідниках. Навчальний посібник. ВПЦ “Київський університет”, 2009. – 215 с. (з грифом МОН, лист №1/11-4000 від 10.06.2009).
2. Горкавенко В.М. “Початковий курс з квантової електродинаміки та діаграмної техніки Фейнмана” для студентів фізичного факультету. – Центр сучас-них печатних технологій “Бавок”, 2009. – 143 с.
3. Дегода В.Я. Основи кінетики фотоелектричних явищ у кристалофосфорах: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2009. – 235 с.
4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Основи міцності і пластичності” Упорядники: Стебленко Л.П., Курилюк В.В., Попов О.Ю., Тоцький І.М. – Київ, ТОВ Українська медіа кампанія, 2009. – 43 с.
5. Овсієнко І.В., Вовченко Л.Л., Мацуй Л.Ю. Вуглецеві матеріали та інтеркальовані сполуки на їх основі. Навчальний посібник. – НВП “Видавництво “Наукова думка” НАН України”, 2009. – 129 с.
6. Боровий М.О., Оліх О.Я. Збірник задач з електрики та магнетизму для студентів природничих факультетів. – К.: Освіта України. – 2009. – 66 с.
7. Семенько М.П., Захаренко М.І., Куницький Ю.А., Шпак А.П. Тензорезистивні ефекти в аморфних металевих сплавах. – К.: ІМФ НАНУ, 2009 . – 96 с.

2008 рік

Підручники:
1. Булавін Л.А., Дмитренко О.П., Куліш М.П. Радіаційна фізика. – К.: ВПЦ “Київський Університет”, 2008.–498с.
2. С. М.Єжов, М. В. Макарець, О. В. Романенко. Класична механіка.- К.:ВПЦ “Київський Університет”,2008-450с
3. Каденко І.М., Плюйко В.А.Фізика атомного ядра та частинок. Підручник. Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2008. – 414 с.
Монографії:
1. Альохін О.Д., Дорош А.К., Рудніков Є.Г. Критичний стан речовини в полі гравітації Землі. – К.: “Політехніка” – 2008. – 404 с.
2. Булавін Л.А., Соколовський Б.І., Плевачук Ю.О., Склярчук В.М. Перехід метал-неметал в іонно-електронних рідинах. – К.: Видавництво “АСМІ”, 2008. – 320 с.
3. Селищев П.О. Самоорганизация в радиационной физике. – Москва-Ижевск: НИЦ “Регулярная и хаотическая динамика”, Институт компьютерных исследований, 2008. – 208 с.
Навчальні посібники та методичні розробки:
1. Булавін Л.А., Куліш М.П., Сисоєв В.М., Селищев П.О., Гаврюшенко Д.А., Момот А.І. Вплив радіаційного опромінення на фізичні властивості рідин. – К.: Видавництво “АСМІ”, 2008. – 47.
2. А. Н. Васильев. Финансовое моделирование и оптимизация средствами Excel 2007. – СПб.: Изд-во “Питер”, 2008. – 320 с.
3. А. Н. Васильев. Mathematica. Практический курс с примерами решения задач. – К.: Изд-во “Век+”, 2008. – 448с.
4. Горкавенко В.М. Початковий курс з квантової електродинаміки та діаграмної техніки Фейнмана.–К:2008.–151с
5. Зеленський С.Є. Обернення хвильового фронту. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008. – 72 с.
6. Козак Л.В. Основи фізики планет. Навчальний посібник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007. – 204 с.
7. В.В. Козаченко, П.В. Бурлій, О.М. Жабітенко, А.І. Артемюк, С.Ф. Сокодовська. Механіка та молекулярна фізика (Лабораторний практикум для студентів природничих факультетів). – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008. – 144 с.
8. Копань В.С. Охорона праці в гуманітарній сфері. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, видання друге. – К.: Університетське вид-во Пульсари, 2008. – 200 с.
9. Ю.А. Куницький, Т.Л. Цареградська, І.В. Плющай. Основи екології. Конспект лекцій для студентів фізичного факультету. – К.: Поліграф. дільниця Ін-ту металлофізики ім. Курдюмова НАН України, 2008. – 88 с.
10. В.А. Макара, В.І. Оглобля, І.В. Плющай, Цареградська Т.Л. Збірник задач з електрики, оптики і квантової фізики для студентів біологічного факультету. – К.: Поліграфічна дільниця Інституту металлофізики ім. Курдюмова НАН України, 2008. – 106 с.
11. Покропивний В.В., Поперенко Л.В. Фізика наноструктур. Навчальний посібник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008. – 199 с.
12. Поперенко Л.В., Стащук В.С. Фізичні основи матеріалів оптоелектроніки. Ч.2. Оптичні та електронні властивості кристалічних тіл. Навчальний посібник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008. – 220 с.
13. Репецький С.П. Теорія твердого тіла. Невпорядковані середовища. – К.: Наукова думка, 2008. – 308 с.
14. А. Д. Супрун. Динамічні властивості одноелектронних нелінійних збуджень кристалів. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008. – 151 с.

2007 рік

Підручники:
1. Погорєлов В.Є. Фізичні основи квантової електроніки. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2007. – 135 с.
Монографії:
1. Bulavin L.A., Zabashta Yu.F. Ultrasonic diagnostics in medicine.: Leiden – Boston: VSP, 2007. – 527 р.
2. Поперенко Л.В., Стащук В.С., Шайкевич І.А., Oдарич В.A. Діагностика поверхні поляризованим світлом. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2007. – 336 с.
3. Поперенко Л.В. Использование метода эллипсометрии для оценки состояния обрабатываемой поверхности в процессе полирования / Частина у монографії «Инструменты и технологические процессы в прецизионной финишной обработке». Под ред. В.В.Рогова. Т.4. – Киев, 2006. – с.116–122.
Навчальні посібники та методичні розробки:
1. Безшийко О.А., Голінка-Безшийко Л.О., Каденко І.М., Лещенко Б.Ю. Взаємодія іонізуючого випромінювання з речовиною // Методичні рекомендації до лабораторного практикуму для студентів кафедри ядерної фізики фізичного факультету. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2007. – 46 с.
2. Вакуленко О.В., Зеленський С.Є., Кондратенко С.В. Механіка. –К.:ВПЦ «Київський університет», 2007. –127с.
3. Васильев А.Н. Excel 2007 на примерах. – БХВ, СПб., 2007. – 656 с.
4. Дмитренко О.П. “Безпека життєдіяльності. Розділ 1. Джерела небезпеки та шкідливі фактори”. – К.: РВВ ІМФ, 2006. – 42 с.
5. Дмитренко О.П. “Безпека життєдіяльності Розділ 2. Людина як елемент життєвого середовища”. – К.: РВВ ІМФ, 2006. – 50 с.
6. Дмитренко О.П. “Основи екології Розділ 1. Екологія середовища” . – К.: РВВ ІМФ, 2006. – 46 с.
7. Дмитренко О.П. “Основи екології Розділ 2. Екологія популяцій. Екосистеми” . – К.: РВВ ІМФ, 2006. – 35 с.
8. Копань В.С. Охорона праці в гуманітарній сфері. Для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Університетське вид-во ПУЛЬСАРИ, 2007. – 200 с.
9. Ляшенко О.В, Онанко А.П. Методичні розробки до лабораторних робіт з практикуму фізичне матеріалознавство функціональних матеріалів (част. 2). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2007. – 48 с.
10. Макара В.А., Оглобля В.І., Плющай І.В., Цареградська Т.Л. Збірник задач з механіки, молекулярної фізика та термодинаміки для студентів біологічного факультету. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2007. – 84 с.
11. Макаренко О.В. Основи колориметрії. Методичка. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2007. – 84 с.
12. Методичні вказівки до практикуму «Основи радіоелектроніки» для студентів фізичного факультету/ Упоряд. О.В.Слободянюк, Ю.О. Мягченко, В.М. Кравченко. – К.: Поліграфічний центр «Принт лайн», 2007. – 120 с.
13. Методичні рекомендації зі спецкурсу “Додаткові розділи математичної фізики” для студентів фізичного факультету // Упоряд. Якименко О.І. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2007. – 39 с.
14. Методичні рекомендації та програма курсу “Диференціальні та інтегральні рівняння” для студентів та викладачів фізичного факультету // Упоряд. В.В. Дацюк. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2007. – 25 с.
15. Підсумкові контрольні роботи з фізики: 9–11 кл./ Л. Засєдка, В. Кравченко, В. Погорелов, Т. Пещеріна, В. Чолій, М. Богданюк, В. Божко, В. Доскоч, Л. Калапуша, Г. Кобель, В. Муляр, О. Орлянський, Г. Шаварова. – К.: Видавничий дім «Шкільний світ»: Видавець Л. Галіцина, 2006. – 112 с.
16. Пінкевич І.П., Сугаков В.І. Теорія твердого тіла. Навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей університетів. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2006. – 334 с.
17. Цареградська Т.Л., Плющай І.В. Безпека життєдіяльності. Конспект лекцій для студентів фізичного факультету. – К.: Поліграфічна дільниця Інституту металофізики ім. Курдюмова НАН України, 2007 – 150 с.
18. Якунов А.В. Техніка та методи спектральних досліджень: Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів фізичного факультету. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2007. – 35 с.

2006 рік

Підручники:
1. Булавін Л.А., Гаврюшенко Д.А., Сисоєв В.М. Молекулярна фізика. К.: Знання, 2006. – 566 с.
2. Адаменко І.І., Булавін Л.А. Фізика рідин та рідинних систем. К.: АСМІ, 2006. – 623 с.
Монографії:
1. Булавін Л.А., Чалий К.О. Нейтронна оптика мезорозміних рідин. К.: Наукова думка, 2006. -211
Навчальні посібники та методичні розробки:
1. Адаменко І.І., Булавін Л.А., Григор’єв А.М. Застосування методу молекулярної динаміки у фізиці рідин. К.:2006.-52с
2. Григор’єв А.М., Адаменко І.І., Мороз К.О. Застосування методу Монте-Карло у молекулярній фізиці. К.:2006.–38с.
3. М. В. Макарець, В. Ю. Решетняк, О. В. Романенко. Збірник задач з класичної електродинаміки. Навчальний посібник. К.: ВПЦ “Київський університет”. 2006. 170 с.
4. А. Н. Васильев. Mathcad 13 на примерах. СПб.: БХВ. 2006. 528 с.
5. В. В. Дацюк. Програмування в LaTeX 2: Навч. посіб. для студентів, аспірантів та викладачів фізичного факультету. К.: ВПЦ “Київський університет”. 2005. 101 с. (не було відображено у звіті 2005 року).
6. А. Д. Супрун. Квантова теорія конформаційних збуджень білкових молекул. Навчальний посібник. К.: ВПЦ “Київський університет”. 2005. 114 с. (не було відображено у звіті 2005 року).
7. “Радіаційна біофізика” для студентів біологічного факультету / Упорядн. В.М.Войцицький, М.С. Мірошниченко, Д.М. Ноздренко, Ю.М.Оніщук, Ю.І.Прилуцький – К.: ВПЦ , 2006. – 141 с.
8. І.С. Доценко, О.І. Якименко „Методична розробка з курсу математичної фізики”, вид. Київського національного університету.
9. Дмитрук І.М., Єщенко О.А. Спектроскопія кристалів. Навчальний посібник для студентів фізичного факультету, Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, Київ, 2006, 47 с.
10. Мягченко Ю.О., Дулич Ю.М., Хачатрян.А.В. Вивчення радіоелектронних схем методом комп’ютерного моделювання. Методичне видання для студентів фізичного факультету). – Київ, 2006, 40 с.
11. Гуменюк А.Ф., Кутовий С.Ю., Бейнік І.А. Методичні вказівки до спец. практикуму для студентів фізичного факультету “Визначення енергій пасток методом кривих термолюмінесценції”. Видавництво “Четверта хвиля”, Київ, 2006, 40 с.
12. Новиков М.М., Погорілий А.М., Оглобля В.І., Наконечна О.І.. Основи загальної фізики. Частина II. Для студентів нефізичних спеціальностей ВНЗ.- К.: Вид-во „Логос”, 2006. – 145 с.
13. М.Спека. Создание Web-сайтов. Самоучитель. М.: изд-во «Диалектика-Вильямс». 2006. –288 стр.
14. Грабовський Ю.Є., Онанко А.П., Струтинській А.М. Фізика функціональних матеріалів: Методичні розробки до лабораторних робіт для студентів фізичного факультету.- К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет“.- 2006.- Ч. 1.- 42с.
15. Івченко В.М., Чолій В.Я. Загальна астрофізика: Методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів фізичного факультету // ВПЦ „Київський університет”. – 2006. – 75 с.
16. Гороль П.К., Солоненко В.І., Чурюмов К.І., Євтєєв В.В. Астрономія для школярів. Навчальний посібник. 2006, 221 с. – впроваджено в Вінницькому державному педагогічному університеті.

2005 рік

Підручники:
1. Булавін Л.А., Тартаковський В.К. Ядерна фізика. К.: Знання, 2005. (2-е видання, доп.) – 439 с.
Монографії:
1. Булавін Л.А., Кармазіна Т.В., Клепко В.В., Слисенко В.В. Нейтронна спектроскопія конденсованого середовища. К.: Академперіодика, 2005. – 635 с.
2. Galiy S., Komov I. L., Shevchenko V., et al. Methods and Facilities for the Assessment of the Radon-Hazard Potential. STCU, Institute of Environmental Geochemistry of National Academy of Sciences of Ukraine. ISBN 966-581-527-10, Kyiv,2004, Издательство «Логос». » 416 сторінок (26 др. аркуша)
3. Шевченко В.А. Основные проблемы радоновой безопасности. УНТЦ, Институт геохимии окружающей среды НАН и МЧС Украины, ISBN 966-581-578-4, Киев, 2005, Издательство «Логос» 352 сторінок (22 др. аркуша)
4. Я.С. Яцків, О.М. Александров, І.Б. Вавилова, В.І. Жданов, Ю.М. Кудря, С.Л. Парновський, О.В. Федорова, С.В. Хміль. Загальна теорія відносності: випробування часом . К: Академперіодика, 2005. – 288С.
5. Поперенко Л.В. Оптичні властивості опромінених металевих дзеркал. – К.: ВПЦ ”Київський університет”. – 2005. – 174 с.
6. Міліневський Г.П. (співавтор): Электромагнитные проявления геофизических эффектов в Антарктике. Под ред. Литвиненко Л.Н., Ямпольского Ю.М. Харьков: Радиоастрономический ин-т НАН Украины. – 2005.
7. Шпак А.П., Наконечна О.І., Куницький Ю.А., Соболь О.В. Механічні властивості покриттів на основі титану. – К.: – 80 с.
Навчальні посібники та методичні розробки:
1. Булавін Л.А., Чолпан П.П. Філософські та методологічні аспекти сучасної фізики. К.: ВПЦ КУ, 2005. – 208 с.
2. Булавін Л.А., Забашта Ю.Ф., Свєчнікова О.С. Фізична механіка полімерів. Ч. 2. К.: ВПЦ КУ, 2005. – 210 с.
3. Петренко П.В. Дифракційні методи структурного аналіза. Кінематичне наближення. Навчальний посібник. Київський університет, 2005.-252 с.(12 др. арк.);
4. Макаренко О.В. Методичні рекомендації до виконання практикуму з колориметрії. Київ: Українське відділення міжнародного товариства оптичної техніки SPIE/Ukraine, 2005.- 38 с.
5. Боровий М.О., Оліх О.Я. Збірник задач з механіки та молекулярної фізики для студентів природничих факультетів//Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2004, 56 с.
6. Новіков М.М., Погорілий А.М., Наконечна О.І., Плющай І.В. Основи загальної фізики. Ч.1. – К.: Логос, 2005. -176с.
7. Методична розробка лабороторних робіт до спецкурсу “Когерентна оптика” / Упоряд. Г.Л.Конончук, В.В.Стукаленко.- К.: ВПЦ “Київський університет”, 2005.- 98 с.
8. Методичні поради щодо розв’язування завдань з фізики на заключному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту учнів-членів МАН України. Фізико-математичне і техніко-технологічне відділення. 2003-2004 рр./ Упоряд. Л.М.Засєдка, В.М.Кравченко, В.Є.Погорелов, Т.В.Пещеріна, В.Я.Чолій.- К.:МАН України, 2005.–45 с.
9. Буромський М.І., Мазур В. Й., Мазур Л., Житецький А.О. Шкільний Астрономічний Календар на 2005 – 2006 навчальний рік. – Київ: Логос, 2005. – 56 с.

2004 рік

Підручники:
1. Погорелов В.С. “Спектроскопiя комбiнацiйного розсiяння”, 2004, вид.КНУ, 136С.
Монографії:
1. Селищев П.А. Саморганизация в радиационной физике. Киев: Аспект – Полiграф, 2004. ¬240 с. (13,95 др.арк.) ,
2. Данилевський в.о, Тельнюк-Адамчук в.в. та iн. Астрономiчний Енциклопедичний словник / ред. Климишин I.A, Корсунь А.О. – Львiв, 2003. – 548 с. ;
3. Шпак А.П., Майборода В.П., Куницкий Ю.А., Рево с.л. Нанослоистые композиционные материалы и покрытия. – К: Издательский дом “Академпериодика”, 2004. ¬163 с.
4. Н.В.Новиков, С.Б.Полотняк, В.И.Левитас, В.С.Копань, С.Л.Рево и др.; Сверхтвердые материалы. Получение и применение: В 6 т, Под общей ред. H.В.Новикова / Инженерно-производств.центр “АЛКОН” НАН Украины. – К, 2004. – Т.2: Структура и свойства СТМ, методы исследования. – 288 с.
5. В.Д.Русов, А.В.Глушков, В.Н.Ващенко, Астрофизическая модель глобального климата Земли. Киев, “Наукова думка”, 2003р. 212с
Навчальні посібники та методичні розробки:
1. Булавiн Л.А., Забашта Ю.Ф., Момот А.І. Фiзика ультразвукової діагностики в медицинi. Полтава, ACMI, 2004.-75с
2. Булавiн Л.А., Гаврюшенко Д.А., Сисоєв В.М. Основи термодинамiки. Київ, “Київський ун-т”, 2004.-165с.;
3. Булавiн Л.А., Гаврюшенко Д.А., Сисоєв В.М. Термодинамiка. Київ-Полтава, “Київський ун-т”, 2004.-152с.;
4. Булавiн Л.А., Гаврюшенко Д.А., Сисоєв В.М. Нерiвноважна термодинамiка. Ч.2. Київ, “Київ. ун-т”, 2004.-16с.;
5. Булавiн Л.А., Вербинська Г.М., Вишневський В.М. Квазiпружне розсiяння нейтронiв в рiдинах. Полтава, ACMI, 2004.-88с.
6. Б.А. Oxpiмeнкo. Теорема площ Мак-Кола-Хана. Метод. розробка до курсу “Лазерна спектроскопiя”, 2004, 40с
7. Ледней М.Ф, Романенко О.В., Задачi з класичної механiки, Київський нацiональний унiверситет, 2004;
8. Вiльчинський С.Й., Ледней М.Ф., Хотяiнцев В.М. Iнфляцiйна космологiя i фiзика елементарних частинок Частина 1 (конспект лекцiй для студентiв фiзичного факультету) -К .ПП “M&L” – 2004 . 32 с.
9. А.П. Шпак, Ю.А, Куницький, B.Є. Федоров. Електронна структура i фiзичнi властивостi твердих тiл. Частина 1. Системи з сильно локалiзованими та делокалiзованими електронними станами. Навчальний посiбник, Київ, 2004, 90с
10. В.А. Плюйко. Основи тeopiї ядра та ядерних процесiв. ч.2. Фiзика ядерних процесiв. Київ. “ВПЦ Київський унiверситет”;
11. I.M. Каденко, В.А. Плюйко Основи методiв оцiнок статистичних даних та функцiй їх розподiлу Київ. “ВПЦ Київський унiверситет”.
12. Буромський M.I., Мазур В. Й., Мазур Л., Житецький А.О. Шкiльний Астрономiчний Календар на 2004 – 2005 навчальний piк – Київ: Логос, 2004. – 80 с.
13. Слободянюк О.В., Єщенко О.А. “Квантова оптика”, навчальний посiбник для студентiв фiзичного факультету. Видавничо-полiграфiчний центр “Київський унiверситет”, Київ, 2004, 124 с.
14. Ящук В.М. “Фотонiка полiмерiв”, навчальний посiбник для студентiв фiзичного факультету. Видавничо-полiграфiчний центр “Київський унiверситет”, Київ, 2004, 114 с.
15. Репецький с.п. Теорiя твердого тiла. Електроннi стани кристалiв. Навчальний посiбник. Київ, 2004.-102 с.
16. Дмитренко О.П., Кулiш М.П., Струтинський А.М. Роздiл 2. Сингонiї i обернений проcтiр кристалiв. Методична розробка з курсу ,,Електронна мiкроскопiя функцiональних матерiалiв”.(1,5 др.арк.)
17. Дмитренко О.П., Кулiш М.П., Струтинський А.М. Роздiл 3. Перетворення координат при переходах мiж елементарними комiрками. Методична розробка з курсу “Електронна мiкроскопiя функцiональних матерiалiв”
18. Дмитренко О.П., Кулiш М.П., Струтинський А.М. Роздiл 4. Кiнетичне наближення електронної дифракцiї. Методична розробка з курсу “Електронна мiкроскопiя функцiональних матерiалiв”. (2 др.арк.);
19. Журавльов А.Х., Селищев П.О. Моделi бiосистем. Методичний посiбник. Київ, 2004 (2 др.арк.);
20. Журавльов А.Х. Kвaнтoвi електроннi системи. Методичний посiбник. Київ, 2004 (4 др.арк.);
21. Селищев П.О. Фiзико-хiмiчнi основи радiацiйного пошкодження живих тканин. Методичний посiбник до курсу «Радiацiйна медицина», 2004. 37 с. (2,1 др.арк.);
22. Копань В.С Композицiйнi матерiали. – К: Унiвep. вид. “Пульсари”, 2004. – 196 с.
23. Чурюмов K.I., Iванчук В.Г., Жуков Л.В., Чубко Л.С “Сонце” для ВУЗiв. Вид-во “Знання”, 2004. 50 с.
24. Васильев А.Н. Научные вычисления в Microsoft Ехсеl. М.: Вильямс, 2004, 512 с.
25. Поперен/tableко/td Л.В., Фiлатов Ю.Д. Технологiя обробки оптичних поверхонь. Видавничий центр “Київський унiверситет”, Київ, 2004. 198 с.

2003 рік

Підручники:
1. ПЛ. Чолпан. “Фiзика”.- Київ, Вища школа, 2003.- 567с. (35 др. арк.).
Монографії:
1. Кучеренко М.е., Хижняк с.В., Векслярський Р.З., Войцицький В.М. Ентероцити тонкої кишки та радiацiя. – Київ: Фiтосоцiоцентр, 2003. – 176 с. (11 др. арк.).
2. Шпак А., Куницький Ю., Захаренко М., Волощенко А.. Магнетизм аморфних та нанокристалiчних систем. К.: Академперiодика, 2003. – 232 с. (14,5 др. арк.).
3. АЛ.Шпак, Ю.А. Куницький, 0.0. Коротченков, С.Ю. Смик. Kвaнтoвi низькорозмiрнi системи – К. Академперiодика, 2003.- 312 с..
Навчальні посібники та методичні розробки:
1. А.Д. Алёхин, Б.Т Елеусинов, Е.Г. Рудников Неоднородная жидкость в гравитационном поле в критической области / Учебное пособие. Кызылорда. “Адас”- 2003. – 132 с; (8,2 др. арк.).
2. Шпак АЛ., Куницький Ю.А., Федоров В.Є. Електронна структура та фiзичнi властивостi твердих тiл. Частина 1. Методи розрахунку електронної структури конденсованих речовин. К. Академперiодика ,2003, – 112 с.
3. В.А. Плюйко. Основи Teopiї ядра та ядерних процесiв. Ч.1. Фiзика атомного ядра. Київ. “ВПЦ Київський унiверситет”.(10,1 др.арк.).
4. В. Ю. Решетняк, М. В. Макарець, О. В. Романенко. Задачi з класичної електродинамiки. Навчальний посiбник. — К.: В-во ” Київський унiверситет”, 2003. – 146 с. (9,1 др. арк.).
5. М. Ф. Ледней, М. А. Разумова, О. В. Романенко, В. М. Хотяїнцев. “Збiрник задач з векторного та тензорного аналiзу”. ВПЦ Київський унiверситет” 2003, СТ.118. (7,4др.арк.).
6. Васильев О. М. Мар1е 8. Самоучитель. М.: Вильямс, 2003,352 с. (22 др. арк.).
7. А. Д. Супрун, Ю. І. Прилуцький. Основи теорiї бiлкових молекул. К: ВПЦ ” Київський унiверситет”, 2003.99 с.
8. А.Х. Журавльов. Дифузiя в радiацiйно пошкоджених матерiалах – 1. Методичний посiбник. Київ, 2003. – 62 с.
9. А.Х. Журавльов, П.О. Селищев. Циклiчнi процеси в бiосистемах. Методичний посiбник. Київ, 2003. – 30 с.
10. С.П.Репецький. Взаємодiя випромiнювання з речовиною. Методичний посiбник.Київ,2002.-32с.(1,8 др.арк.).
11. П.О.Селищев. Теоретичнi методи оцiнки стану навантажених матерiалiв під опромiненням. Методичний посiбник до курсу «Теоретичне радiацiйне матерiалознавство» ч.2 (Повзучiсть та розпухання). К: ВПЦ « Київський унiверситет», 2002. – 30 с.
12. П.О.Селищев. Радiацiйнi ефекти в металах. Методичний посiбник до курсу «Теоретичне рaдiацiйне матерiалознtbodyавство» ч.1/Упорядн.-К :ВПЦ « Київський унiверситет»,2003.-28с.(1,6 др.арк.).
13. О.В.Вакуленко, В.М.Кравченко, О.I.Даценко, С.В.Кондратенко. Методичнi рекомендацiї до лабораторного практикуму зi спецкурсу “Фiзика напiвпровiдникiв”. К: Видавничо-полiграфiчний центр ” Київський унiверситет”, 2003.50 с. (3,3 др.арк.).
14. О.А.Єщенко, Л.М.Засєдка, В.Є.Погорелов, Г.А.Рубо, Б.М.Шутов. Методичнi поради щодо розв’ язань завдань з фiзики на заключному етапi Всеукраїнського конкурсу-захисту учнiв – членiв МАН 2005 рікУкраїни. К: вид. “Грамота”, 2003. 43с. (2,7 др. арк.).
15. Одарич В.А. Основи теорiї та методiв розрахунку оптичних систем. Ч.III. Оптичнi системи спектральних приладiв. Вид.полiграф.центр ” Київський унiверситет”, Київ, 2003. 40 с. (1,8 др.арк.).
16. Стащук В.С., Oxpiмeнкo Б.А. Методичнi вказiвки до спецкурсу “Спектроскопiя aтoмiв i молекул” Видав. Укр.вiддiл. Мiжнар.тов. оптичної технiки. SPIE/UKRAINE, 2003,80 с. (5 др.арк.).
17. Дзюбенко M.I. Фiзика гелiосфери. Навчальний посiбник. – Київ: ВПЦ ” Київський унiверситет”, 2001. – 109 с. .
18. О.В.Вакуленко, О.I.Даценко. Структура i коливальнi спектри кристалiв. Методичний посiбник для студентiв старших кy/strongpciв фiзичного факультету / Упоряд. – К.: ВПЦ ” Київський унiверситет”, 2002.- 91 с.
19. Вакуленко О.В., Кондратенко С.В., Кононенко Ю.Т. Mexaнiкa (Навчальний посiбник iз загальної фiзики для студентiв географiчного факультету – електронна версiя, 105 с. (6,6 др.арк.).

2002 рік

Монографії:
1. БулавiнЛ.А., Критичнi властивостi рiдин. ISBN 966-7653-04-6 КиУв 2002. 280 с. (15.5 др.арк).
2. Шпак АЛ., Куницкий Ю.А., Лысов В.И. Кластерные и наноструктурные материалы. Т.2. К: Академпериодика, 2002.-540с.
Навчальні посібники та методичні розробки:
3. Л.А. Булавiн, 1.1. Адаменко, Г.М. Вербiнська, Д.А. Гаврюшенко, Ю.Ф. Забашта Лабораторний практикум «Основи реологiї». – К: ВПЦ Київський ун-т, 2002, 56с.;(Зl.l.друк.арк.).
4. Шпак АЛ., Лисов B.I., Куницький Ю.А., Цареградська Т.Л. Кристалiзацiя та аморфiзацiя металевих систем.-К: Академперiодика, 2002.-208с(11.5.друк.арк.).
5. Шпак АЛ., Лисов B.I., Куницький Ю.А., Цареградська Т.Л. Термодинамiка металiв та сплавiв. К: Академперiодика, 2002.-70с.
6. В.А. Плюйко. Основи тeopiї ядра та ядерних процесiв. Ч.l. Фiзика атомного ядра. Київ. Полiтехнiка.2002. 132 с.
7. М.О. Боровий, В.Я. Шияновський. Основи атомної та ядерної фiзики. Лабораторний практикум-К.Видавничо полiграфiчний центр “Київський унiверситет”,2001.-6Зс. (З.7.друк.арк.).
8. I.Я. Кучеров Основи фототермоакустики. Практикум. КВидавничо полiграфiчний центр “Київський унiверситет”,2002.-5Зс
9. О.В Ляшенко, М.КЖабiтенко “Фiзичнi основи електронних обчислювальних машин (Частина 1): Навч. посiбник”.- К: Видавничо-полiграфiчний центр “Київський унiверситет”, 2001.- 78с.(4.3.друк.арк.).
10. Ледней М. Ф., Пiнкевич І. П. “Методичнi вказiвки до проведення семiнарських занять з термодинамiки та статистичної фiзики для студентiв фiзичного факультету”// РВЦ “Київський унiверситет”, 2002. 19с.
11. Л.А.Булавiн, В.К. Тартаковський Ядерна фiзика. // Видавництво Київського унiверситету. 2002р., 285с..
12. I.С.Доценко. Рiвняння Бесселя та його розв’язки.// Видавництво Київського унiверситету. 2002р., 30с.
13. I.С.Доценко, В.М.Мальнев. Квантова Mexaнiкa частинок iз спiном 1/2.// Вид. Київського ун-ту. 2002р., 30с.
14. Одарич В.А. Основи Teopiї та методiв розрахунку оптичних систем. ч.II. Оптичнi системи та їх елементи. Вид.полiграф.центр “Київський унiверситет”, Київ, 2002. 291 с.( 16.2.друк.арк.).
15. Поперенко Л.В., Стащук В.С. Методичний посiбник для спецкурсу” Технологiя оптичного приладобудування”, Видав. SPIE, 2002.,52 с.(2.9.друк.арк.).strong